בית < תנאי שימוש ותקנון אתר נשף

תנאי שימוש ותקנון אתר נשף


שימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש ולתקנון האתר המפורט כדלקמן :

1. כללי  :

1.1 ברוך הבא לאתר “NESHEF” בכתובת www.neshef.co.il (שיקרא להלן : ״האתר״) בבעלות של נשף שיווק ופרסום בע״מ
ח.פ 516717923 (שיקרא להלן : ״החברה״). האתר מופעל ע״י החברה אשר מאפשרת ללקוחותיה גישה ופניה לבעלי עסקים המוצגים באתר, רכישת אינטרנטיות באתר של מוצרי החברה אשר יוצגו באתר מעת לעת וכמו כן לגלוש וליהנות מהתכנים אשר מוצגים באתר. בכל מקום בתקנון בו נכתב “החברה” הכוונה גם ל”אתר” ולהפך, וכן למי מטעמם.

1.2. תנאי השימוש והתקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

1.3 החברה שומרת על זכותה לשנות, למחוק/להוסיף את תנאי שימוש והתקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד שכן יש להתעדכן בתנאי השימוש והתקנון באתר בטרם השימוש ומעת לעת. ככל ואינך מסכים לתנאי השימוש והתקנון, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר.

1.4 שימוש באתר www.neshef.co.il על ידך, גולש האתר (שיקרא להלן : ״משתמש״), באמצעות גלישה באתר, קריאת תוכן האתר, הרשמה לאתר, קנייה אינטרנטית דרך האתר ו/או פנייה לבעלי עסקים דרך האתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש ותקנון שלהלן, שנקבעו על ידי החברה ומתעדכנים מעת לעת. השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמש קרא את תנאי השימוש ותקנון האתר בטרם השימוש באתר, ויעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה. הסכם זה יהיה תקף לכל משתמשי האתר, באי כוחם, נציגיהם, הוריהם וכל נציג מורשה שלהם לפי חוק. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר.

1.5 במידה והינך מתחת לגיל 18, יש להיוועץ עם מבוגר אחראי לגבי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ולקבל ממנו את האישור לשימוש באתר.

1.6. האתר מופעל על ידי החברה ומספק תוכן מקוון ברשת האינטרנט, תוכן אינטרנטי בנושאי אירועים, מגזין אופנה, חנות אינטרנטית, פרסום בעלי עסקים, חנויות ונותני שירות.

1.7. מסמך זה מרכז עבורך את תנאי השימוש ותקנון האתר (שיקרא להלן : “תנאי השימוש”). השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאי השימוש בעיון ובקפידה בטרם השימוש באתר, ויעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה.

1.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.

1.9. משתמש מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. החברה אינה מצהירה ו/או מתחייבת שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן החברה אינה ערבה לתוצאות שעלולות להיות מושגות בשימוש באתר ולכן החברה אינה ערבה לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע או שירות שיסופקו באמצעות האתר. 

1.1.1 כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
1.1.2 כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה
1.1.3 הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו
1.1.4 הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש ותקנון אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
1.1.5 חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
1.1.6 מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי החברה רשאית להמחות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.1.7 הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין החברה או בא כוחו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

2. פרטיות ואבטחת מידע 

2.1 בעת שימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. המדובר במידע שהמשתמש מוסר ביודעין, מידע סטטיסטי ומצטבר. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו עם החברה יישמר במאגר המידע של החברה ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרות המאגר והחברה.

2.3 פרטיות משתמש האתר חשובה לחברה והחברה נוקטת באמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמש. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של משתמשי האתר, החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת השהות באתר ככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

2.6 החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת לכך שהשירותים והמידע באתר ובשרתי החברה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

2.7 השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצורכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים למשתמשי האתר ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המופעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל).

2.8 המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או לניהולו התקין של האתר, והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

2.9 רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שמידע אודות פרטי המשתמש וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. אחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

2.9.1 החברה אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר וכו’. לצורך כך משתמשת החברה בשיטה המסייעת לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר ואת מידת השימוש בתכנים ובשירותים השונים באתר. עיבוד המידע נועד לצורך בקרה, מחקר, תחזוקה הגנה ושיפור השירותים הניתנים באתר והוא אינו מזהה אותך באופן אישי.
2.9.2 למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

2.9.3 בעת מילוי פרטי המשתמש והתחברות לאתר, המשתמש הביע את הסכמתו לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). המשתמש רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל דיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור. הודעת הסירוב תינתן בפנייה החברה בדואר אלקטרוני [email protected] או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

2.9.4 על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, החברה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני ומסרונים לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני ומספרי הטלפון שמסרת לחברה בכל שימוש באתר באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, דואר אלקטרוני, הודעות דחף (push notifications), מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

2.9.5 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיו האישיים (לרבות שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת), אשר יישמרו על ידי החברה במאגר מידע רשום על שמה, ולמשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

2.9.6 מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באפשרותה להבטיח מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המפעילה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור.
2.9.7 פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמה, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
2.9.8 החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים (ככל שיהיו ברשותה), אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

3. בעלי עסקים וצדדים שלישיים :

3.1. קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים אלו או על תוכנם, שימוש בהם או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריות המשתמש בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי מדיניות אלו.
3.2 החברה בין היתר, מציגה בעלי עסקים שונים באתר (כגון : מעצבי שמלות, מאפרות, מעצבי שיער וכו׳) וכמו כן החברה אינה מייבאת, מייצרת, מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש מבעלי העסקים המוצגים באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, שירותיהם, טיבם והתאמתם לצרכיך. שכן החברה אינה נושאת בשום אחריות במישרין ו/או בעקיפין לטיב, איכות, מיומנות של בעלי העסקים.
3.3 המוצרים, השירותים ותוכנם של בעלי העסקים המוצגים באתר באחריות בעלי העסקים בלבד, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, איכותיהם, טיבם, זמינותם וכיו”ב. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של בעלי העסקים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם למשתמש עקב שימוש באתר.
3.4. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בעלי העסקים. המשתמש משחרר את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בעלי העסקים, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר.
3.6 באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים ו/או תכנים פרסומיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

4. שימושים באתר 

4.1 זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש. האתר הינו קניינה הפרטי של החברה. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש ותקנון החברה. המשתמש אינו רוכש ואינו מקבל זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הנמצאות בו. “משתמש” באתר הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, ובכלל זה מבצע רכישה באתר, מבקר, גולש ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, נייד או דרך אחרת. 

4.2 כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר, בכל אמצעי גישה, כפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין, בכפוף לכך, הנך רשאי להשתמש באתר באופן אישי לצרכיך, ובלבד שלא תעשה בו שימוש למטרות מסחריות.

4.3. לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

4.4. המשתמש מסכים להגן על, לשפות ולפצות את החברה ו/או האתר מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש ותקנון אלו ו/או שלא כדין.

4.5 המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן שהאתר לא יהיה זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שהגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.


4.6 ביצוע הרכישות באתר יתאפשר בכפוף להתקיימות התנאים שלהלן במצטבר:
א. המשתמש הינו בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
ב. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
ג. המשתמשה הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה ברשת האינטרנט ובעל כתובת לקבלת דואר בישראל.
ד. הרכישה הינה לצריכה פרטית בלבד ולא סיטונאית ו/או למטרות מסחריות כגון: ימי צילום, השקות וכו’.
ה. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או הודעה מראש, שלא לאפשר לאדם וכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לרבות להפסיק ו/או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה באתר.

החברה אינה מתחייבת לכלל התכנים ו/או השירותים האמורים, כולם או מקצתם, באופן שוטף באתר ונתון לה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

5. קניין רוחני
5.1 כל דבר באתר הוא רכושה הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני.
2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, קוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.
4. אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב בכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף מסוגים וכיוצ”ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.
6. אחריות

6.1 אין באמור באתר משום מסירת מידע מקצועי ו/או הכוונה, שידול או ייעוץ, וכל פעולה שתעשה על-סמך המידע באתר תהיה על אחריותך בלבד.
6.2 באתר מתפרסם מידע ונתונים שונים. החברה אינה אחראית לכל מידע הכלול בתוכן ולא תהיה אחראית לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן שנמצא באתר. החברה ממליצה לכל משתמש במידע לבדוק את תכנו באופן עצמאי; האמור באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם בעלי מקצוע / מומחים ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמש.
6.3 לא תעמוד למשתמש הזכות, בכל צורה שהיא, ליהנות מטעות כזו או אחרת בתוכן ו/או במידע המוצג באתר. האתר ו/או החברה אינם אחראים לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן האתר וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. האתר ו/או החברה לא יהיו מחוייבים לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.
6.4 השימוש באתר נעשה באחריות המלאה של המשתמש בלבד. מובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שנגרם למשתמש ו/או לצד ג’, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
6.5 לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהחברה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשות, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).
6.6 החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשות.
6.7 החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל הנהלת האתר – ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים ולא תהא למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
6.8 המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה בהתאם לכל דין. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את חברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמש אותם העלתה ו/או מסרה ו/או פרסמה באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשתה בשירותי האתר.


7. רכישת פריטים באתר
7.1 המשתמש יבחר את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים, כאשר לכל פריט, המוצע באתר, יוצג “דף פריט” בו יופיע מידע אודות הפריט המוצע ומחירו. החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להשמיט פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף ו/או להוריד צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות (לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים) ובין הפריטים בפועל, אשר נובעים, בין היתר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש ואינם כוללים דמי משלוח.
7.2 החברה רשאית להציע, מעת לעת, הנחות, הטבות ומבצעים באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בהתאם לתנאי אותן הטבות, כפי שיפורסמו באותו אמצעי תקשורת. החברה רשאית בכל עת להפסיק את ההנחות, ההטבות ומבצעים אלה, להחליפם או לשנותם, בהתאם להוראות הדין החל ותנאי אותן הטבות כפי שפורסמו.

7.3 לא יינתנו הנחות/הטבות בכפל על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים המצויים תחת קטגוריית “הנחה”. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. ניתן לממש קופונים רק ברכישה באתר, ללא הנחות ועל המחיר המלא של הפריט. עוד מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה, ובתנאים המזכים את המשתמש בהחזר כספי, הסכום שיוחזר למשתמשת יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה. למען הסר ספק יובהר, כי לא יינתן החזר כספי עבור רכישה שבוצעה באמצעות קופונים, כי אם זיכוי כספי בלבד, בהתאם לסכום ששולם בפועל על אותו פריט.

7.4 כחלק בלתי נפרד מהליך ביצוע הרכישה, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום בגין הרכישה. יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ההזמנה”) .החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת למשתמש אודות פריטים המצויים בסל הקניות והזמנתם טרם הושלמה, באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת שהוזנה ע”י המשתמש ו/או שליחת מסרון לטלפון הנייד של המשתמש. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד משתמשים שיספקו פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.

7.5 במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקת פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. למען הסר ספק, משלוח ההודעה כאמור אינו מהווה ראיה על ביצוע הפעולה כאמור ואינו מחייב את החברה. רישומי המחשב של החברה יהוו ראיה חלוטה לביצוע ההזמנה כאמור. מובהר, כי חיוב מבצעת הפעולה בגין עלות הפריט והמשלוח הנרכש על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור מחברות האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין המפעילה, תיחשב העסקה כמאושרת על ידי החברה.

7.6 מקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי – יקבל המשתמש הודעה מתאימה. מובהר, כי במקרה כזה ייראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.

7.7 השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, ובהתאם יבוטל חיוב כרטיס האשראי על ידי החברה מול חברות כרטיסי האשראי. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון לטלפון הנייד שלה, בהתאם לשיקול דעת החברה והפרטים המצויים בידיה. במקרה כאמור, לא תהא למשתמש טענה כלשהיא כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.8 התשלום בעבור המוצרים באתר אפשרי גם באמצעות שירותי  bit, Google pay, Apple pay וכל ההוראות החלות לגבי כרטיסי אשראי בתנאי שימוש אלו, יחולו גם לגביהם בשינויים המחויבים.
8. משלוחים ואספקת המוצרים 

8.1 המשתמש יהיה רשאי לבחור בין איסוף הפריטים המוזמנים לבין ביצוע משלוח ליעד שיבחר. במקרה של איסוף, המשתמש יוכל לאסוף את ההזמנה שביצע באתר תוך יום עסקים, ולאחר קבלת הודעה לדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד שלה ו/או הודעה טלפונית שתימסר על ידי המפעילה, בהתאם לשיקול דעתה, כי הפריטים ממתינים למשתמשת במקום האיסוף. מקום האיסוף יהא בכתובת זרחין 11, רעננה ובשעות פעילות החנות בימי חול בין השעות 21:00-17:00 ובימי שישי בין השעות 10:00-14:00. יצוין כי יכול ומעת לעת מועדי פתיחת החנות ישתנו ובהתאם יש בכל מקרה לשים לב להנחיות כפי שישלחו כאמור ע”י המפעילה.

8.2 בחר המשתמש במשלוח הפריטים הנרכשים, יהיה המשתמש רשאי לבחור במשלוח ישירות לביתו ו/או ליעד אחר, לפי בחירתו. החברה תספק את הפריטים כאמור לחברת השילוח/דואר ישראל את הכתובת אותה ציין המשתמש באתר בעת הזמנתה. תשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור הפריטים ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי הוראות הדין החל. אספקת הפריטים מהאתר נעשית על ידי שימוש בחברת שילוח חיצונית ונעשית בכפוף מדיניות חברת השילוח, כפי שתתעדכן מעת לעת והחברה אינה אחראית לפעילות ופעולות חברת השילוח החיצונית.

8.3 זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר הינם בימי עסקים בלבד, מראשון ועד חמישי, אינם כוללים את ימי שישי ושבת.
ערבי חג וימי חג (חול המועד), החל משעה 08:00 ועד לשעה 18:00. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 16:00 או ביום שאינו יום עסקים, תחשב לצורך חישוב מועד האספקה של חברת השילוח, כאילו בוצעה ביום העסקים שלמחרת.

8.4 יתכן שזמן האספקה ליישובים, עיירות, מושבים, קיבוצים, מועצות ויעדים מרוחקים יהיה יהיה ארוך מהרגיל וכאמור הינו תלוי במועדי וזמני אספקת המשלוחים אצל חברות השילוח. במקרה שחברת השליחות לא מבצעת משלוחים ליעד שציינה המשתמשת באתר, המפעילה תשלח את הפריטים באמצעות דואר רשום. אספקת הפריטים כאמור על ידי דואר ישראל באמצעות דואר רשום תהא בכפוף למדיניות דואר ישראל, כפי שתתעדכן מעת לעת.

8.5 מובהר, כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ו/או עיכובים בזמני האספקה עקב נסיבות התלויות בחברות השליחויות ו/או צדדי ג’ אחרים, שאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לה כי החברה לא תהא אחראית לאיחור באספקת הפריטים במקרים אלו, לרבות במקרה של “כוח עליון”, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע ו/או שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים וכן מכל סיבה אחרת, שאינה בשליטת החברה. בכל הנוגע לאספקת פריטים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, בעת ביצוע ההזמנה יצוין בפני המשתמשת כי אין אפשרות לספק את הפריטים למקום המבוקש ויינתנו חלופות אספקה במיקומים סמוכים, אשר על המשתמשת לאשרם לצורך השלמת ואישור ההזמנה.

8.6 מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמן אספקה, כפי שמוגדר לעיל, כאשר הפריטים (כולם או מקצתם) חסרים במלאי – או אז תמסור החברה הודעה על כך למשתמש, אשר תהא רשאית לבטל את ההזמנה, ללא תשלום קנס כלשהו, והכל בהתאם לפרטים שהזין המשתמש באתר. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקת הפריטים למשתמש ו/או אי אספקתם, שייגרם בשל פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמסר המשתמש.

8.7 אספקת הפריטים מותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, עפ”י שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.


9. מדיניות החזרות

9.1 עם קבלת הפריט לידי המשתמש, יבדוק המשתמש את הפריט מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם הפריט שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר (בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה). במקרים כאמור, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות תנאי השימוש ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנות יכונו יחד להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

9.2 במקרה של ביטול עסקה עד 14 ימי עסקים מצד המשתמש, ובתנאי שלמוצר אין כל נזק או פגם הנגרם ע״י המשתמש
(ראה סעיף 9.5) החברה לא תגבה דמי ביטול מהמשתמש. במקרה של ביטול שנעשה לאחר מועד שליחת הפריטים למשתמשת, לא יוחזרו למשתמש דמי המשלוח (במידה והחברה גבתה דמי משלוח).

9.3 ביטול עסקה או החלפת פריט יעשה באמצעות פנייה ישירה למוקד הטלפוני של החברה במספר : 054-5895500, בימים א’ – ה’, בין השעות 10:00 – 17:00 או לחלופין לכתובת הדוא”ל. [החזרת מוצרים באמצעות שליח תתאפשר בעבור תשלום בסך 35 ש”ח שיקוזז מסכום ההחזר (ככל שיינתן)]. בנוסף, המשתמש רשאי להפקיד את הפריט באופן עצמאי בתיאום מראש עם המוקד הטלפוני.

9.4 החזר כספי יבוצע אך ורק באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, וזאת תוך 14 ימים ממועד קבלת הפריט שביקש המשתמש להחזיר.

9.5המשתמש רשאי להחזיר מוצר בכפוף להוראות החוק הגנת הצרכן, ובלבד שבמוצר המוחזר כאמור לא נעשה כל שימוש, שאריזתו לא נפתחה או נפגמה, המוצר המוחזר לא ניזוק וכך גם תווית המוצר והמוצר המוחזר נמצא באריזתו המקורית ככל הניתן.
במידה ונעשה שימוש במוצר ו/או נזק למוצר ו/או תווית המוצר הוסרה החברה לא תאשר את ביטול העסקה.

9.6 בהתאם להנחיות משרד הבריאות פריטי הלבשה תחתונה ובגדי ים – לא ניתנים להחזרה/החלפה.

9.7 החברה  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה, לבטל עסקת רכישה שביצע המשתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי.
ב. לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
ג. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה.
ד. המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין.
ו. המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
ז. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהוא.
ח. החברה סבורה כי בכוונת המשתמש למכור את הפריטים, שנרכשו על ידה באמצעות האתר, לצד ג’ כלשהוא. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייבת כי לא תמכור פריטים שרכשה באתר לצד ג’ כלשהוא.
ט. המשתמש לא קיבל את המשלוח שהוזמן על ידה תוך 14 ימי עסקים.
י. במקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וזאת בשל כוח עליון כהגדרתו לעיל ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי או אירוע בטחוני.

בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה, ללא חיוב דמי ביטול, או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור לא תהא החברה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.


10. שירות לקוחות ויצירת קשר

7.8. אתר נשף מזמין את המשתמשים ליצור קשר ולפנות אלינו לבירורים בעניין האתר ו/או שאלות בנושא תנאי השימוש. יש לפרט את הנושא בצורה ברורה ומפורטת וכמו כן גם את הפרטים המלאים אודות המשתמש. ניתן לשלוח את הפנייה באמצעות דואר אלקטרוני :  [email protected]

7.9 לצרכי משלוח דואר רשום ופניות בכתב, כתובת החברה הינה רח’ ביליאק 11, רעננה, 4360908

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com